Strategickým zájmem ČR je stabilita Evropy i podpora demokracie

Bezpečnost a stabilita euroatlantického prostoru, prevence a zvládání regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků, ale i posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a Evropské unie patří mezi strategické zájmy České republiky, které jsou obsaženy v aktualizované bezpečnostní strategii ČR pro rok 2015. Materiál bude ve středu projednávat vláda, ČTK má text k dispozici. Dokument popisuje východiska bezpečnostní politiky ČR, současné bezpečnostní hrozby a přístup, jak jim má stát čelit.

Aktualizovaná strategie vychází z předchozích dokumentů z let 2003 a 2011 a zohledňuje proměny bezpečnostního prostředí včetně klíčových hrozeb pro euroatlantický prostor za poslední čtyři roky. Definuje životní, strategické a další významné zájmy země. K těm strategickým řadí i podporu demokracie, základních svobod a principů právního státu. Kvůli údajnému rozmělňování této podpory přitom čelila česká zahraniční politika v posledním roce z mnoha stran značné kritice.
 
Pravděpodobnost přímého ohrožení Česka masivním vojenským útokem hodnotí dokument jako nízkou. "Bezpečnost a stabilita v hraničních částech Evropy a v oblastech s Evropou sousedících se ovšem celkově snižují, a proto nelze zcela vyloučit přímé ohrožení území některých členských zemí NATO a EU," konstatuje strategie, kterou vypracovalo ministerstvo zahraničí.
 
"Mezi hlavní zdroje hrozeb patří vyhrocené postoje vůči hodnotovým základům naší společnosti, ohrožující koncept demokratického právního státu a popírající základní lidská práva a svobody," doplňuje dokument. Tato hrozba podle něj může vzejít jak od států, tak různých nestátních uskupení. "Zdrojem hrozeb jsou i mocenské aspirace některých států, které v rostoucí míře přestávají respektovat mezinárodní uspořádání a základní principy mezinárodního práva," konstatuje text, aniž by upřesnil, které země má na mysli.
 
Právě toto oslabování mechanismu mezinárodněprávních závazků v oblasti bezpečnosti označuje za jednu z hlavních bezpečnostních hrozeb. "Některé státy usilují o revizi stávajícího mezinárodního uspořádání a jsou připraveny k dosažení svých mocenských cílů použít metod hybridního válčení, kombinujících konvenční i nekonvenční vojenské prostředky s nevojenskými nástroji (propaganda využívající tradiční i nová média, zpravodajské dezinformační akce, kybernetické útoky, politický a ekonomický nátlak, vysílání neoznačených příslušníků ozbrojených sil)," definuje dokument přístup, který odpovídá strategii Ruska na Ukrajině.
 
Právě nevyřešené konflikty v blízkém okolí mohou podle něj mít přímý i nepřímý vliv na bezpečnost České republiky. Tu podle zprávy může ohrozit také terorismus, kybernetické útoky, negativní dopady mezinárodní migrace, extremismus, organizovaný zločin či přerušení dodávek strategických surovin a energií.
 
Za klíčové prostředky zajištění obrany Česka strategie označuje působení v NATO a dalších mezinárodních organizacích. Při řešení konfliktů klade důraz na prevenci a použití diplomatických a dalších nenásilných prostředků. "Pokud selže prevence a úsilí o mírové řešení krizových situací, ČR se připojí k donucovacím prostředkům v souladu se závazky v rámci NATO a EU a s principy Charty OSN. Kromě toho ČR přispěje podle svých možností civilními i vojenskými prostředky do mírových operací, které sice nevyplývají ze smluvních závazků či přímého ohrožení, ale jsou v souladu s jejími zájmy. Je připravena podílet se i na případných donucovacích akcích mezinárodního společenství, podniknutých s cílem zabránit masivnímu porušování lidských práv a zejména genocidě a dalším zločinům proti lidskosti," konstatuje dokument.
 
zdroj: ČTK