Jak by mohla vypadat Moskevská?

Z výsledků dotazníkových šetření i veřejných setkání v rámci projektu „Společně měníme“ vyplynuly m.j. i žádosti o zklidnění některých ulic na území naší městské části. 

Nejvíce byla v této souvislosti zmiňována ulice Moskevská. Proto radnice nechala zpracovat urbanisticko-architektonický návrh nové podoby uvedené ulice, jejího nového využití a fungování.

V roce 2012 bude z důvodu havarijního stavu vodovodního řadu, kanalizační stoky, plynových rozvodů a tramvajové trati v ulici Moskevská prováděna celková rekonstrukce ze strany správců uvedené technické a dopravní infrastruktury. Díky těmto úpravám budou prováděny stavební zásahy po celé délce Moskevské ulice, čehož by MČ Praha 10 ráda využila a komplexně uvedený veřejný prostor přebudovala.
 
Na nově vytvořených webových stránkách www.novamoskevska.cz je proto představena vize možné podoby veřejného prostoru Moskevské ulice a souvisejícího okolí. Nabízí se zde možnost získat podrobné informace k diskutované přeměně tohoto prostoru, včetně možnosti zaslat své postřehy a připomínky, buď přímo formulářem na webu, případně e-mailem na pavell@praha10.cz a ladislavk@praha10.cz.