Právě se nacházíte:

Sháníte školu?

Škola byla otevřena v budově bývalé jedenáctileté školy z roku 1958. 1. září 1984 nastoupili do osmi tříd první žáci. Výuka byla zahájena v maturitních oborech strojírenská technologie, strojírenské konstrukce, elektronické počítačové systémy a automatizační technika. Začínající pedagogický sbor pod vedením ředitele Ing. Josefa Kafuňka tvořilo 19 učitelů včetně vedení školy. V následujících letech postupně narůstal počet tříd a žáků, a tím zároveň i počet vyučujících a ostatních nepedagogických pracovníků.

Výraznou změnu v profesní orientaci školy přineslo ukončení výuky strojírenských oborů a její další zaměření na elektrotechniku. Od 1. září 1987 byli do šesti tříd přijímáni žáci pouze do oborů elektronické počítačové systémy a automatizační technika. O rok později, 1. září 1988, byla zahájena výuka nového oboru elektronická a sdělovací zařízení se zaměřením na přístrojová zdravotnická zařízení. Škola se začínala v jednotlivých typech studijních oborů výrazněji profilovat v oblasti elektroniky a zejména výpočetní techniky. S těmito změnami vyvstala i potřeba většího počtu laboratoří, dílen a dalších odborných učeben, které nebylo možné do stávající budovy prostorově umístit. Situace byla řešena rozsáhlou přístavbou další části budovy a výstavbou nového objektu dílen v prostorách dvora. Od 1. září 1989 byla v nových objektech zahájena výuka.

Dne 1. září 1990 došlo ke změně ředitele školy, do této funkce byl jmenován Ing. Luděk Bernas. Od 1. ledna 1991 upravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy škole název na střední průmyslová škola elektrotechnická. Škola se stala rozpočtovou organizací a zároveň získala právní subjektivitu. Celkový počet 26 tříd o počtu 720 žáků byl v tomto období ovlivněn velkým množstvím žáků vycházejících ze základních škol. Výuku na škole zajišťovalo 72 učitelů včetně externistů. Velkou zásluhu na zajištění provozu školy mělo též 23 správních a provozních zaměstnanců.

Od 1. září 1992 došlo k další a zatím poslední změně na místě ředitele školy. Do funkce byl jmenován Ing. Vladislav Jetenský.

V následujících letech, vzhledem ke stáří budovy, bylo nutné postupně dle finančních možností přistoupit k rozsáhlejším stavebním opravám a v některých případech i k rekonstrukcím. Nejprve byla provedena za plného provozu školy rekonstrukce veškeré elektroinstalace v celé hlavní budově. Došlo ke stavební úpravě prostoru tělocvičen včetně rekonstrukce topení. Postupně byla prováděna oprava a modernizace všech sociálních zařízení, opravy a nátěry oken, vyasfaltování prostoru dvora, výměna a opravy podlah v učebnách, postupná obměna zastaralého nábytku a dalšího vybavení v jednotlivých učebnách, kabinetech a kancelářích. Realizovala se rekonstrukce pěti dílen praktického vyučování, čtyř jazykových učeben včetně vybavení audiovizuální a výpočetní technikou, byla zřízena první audiovizuální učebna. Vybudováním přípojky na teplárnu Malešice a rekonstrukcí uhelné kotelny byla v prostorách sklepa zřízena výměníková stanice. Na místě bývalé kotelny tak vzniklo místo pro skladové prostory, údržbářskou dílnu, ale zejména pro pěkně vybavenou posilovnu i se sociálním zařízením. Byla provedena oprava podlahy a modernizace šaten žáků. Všechny úpravy výrazně zlepšily prostředí školy a podmínky pro vlastní výuku.

Další organizační změnou bylo v roce 1995 převedení školní jídelny ze Školského úřadu Prahy 10 pod právní subjektivitu školy. V následujících letech byly postupně prováděny rozsáhlé rekonstrukce prostorů kuchyně a celého jejího zázemí a dle finančních možností bylo modernizováno zařízení kuchyně a jídelny. 

Znatelná změna v oblasti vyučování nastala na naší škole, stejně tak jako na všech ostatních středních školách, po zavedení povinné školní devítileté docházky v roce 1996. Ve školním roce 1996/97 nebyl v důsledku toho otevřen žádný první ročník a došlo k výraznému poklesu nejenom žáků, ale i zaměstnanců školy. Z důvodu nárůstu zájmu o ekonomické obory i větší poptávky po jejich absolventech na trhu práce byly otevřeny další nové obory se zaměřením na management a ekonomiku v oblasti elektrotechniky. Na přelomu roku 1999 a 2000 zájem o tyto obory již klesal a v roce 2002 ukončili maturitou studium poslední absolventi oboru management v elektrotechnice.

Od 1. září 2003 byla zahájena výuka nových studijních oborů, a to informační technologie a technické lyceum. Škola od tohoto období tedy nabízela žákům vycházejícím základní školu studium ve čtyřech studijních oborech: automatizační technika, elektronické počítačové systémy, informační technologie a technické lyceum. Škola byla naplněna na maximálně přípustnou kapacitu, navštěvovalo ji  720 žáků ve 25 třídách, výuku zajišťovalo 70 učitelů za pomoci 26 provozních zaměstnanců a 9 zaměstnanců školní jídelny. 

V roce 2005 bylo uvedeno do provozu zrekonstruované informační knihovní centrum. Toto centrum je vybaveno sedmi počítači s neomezeným přístupem na internet, tiskárnou, skenerem a kopírovacím zařízením. Počet knihovních jednotek přesahuje devět tisíc, jedná se o beletrii, odborné knihy a audiovizuální dokumenty. Žáci mohou využít i velké nabídky odborných časopisů, zejména odborných. Za výrazné finanční podpory Společnosti přátel SPŠE, tedy rodičů žáků školy, byla zřízena další audiovizuální učebna určená zejména pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Škola v průběhu tohoto roku vybavila kompletně jednu učebnu novou výpočetní technikou, pořídila novou telefonní ústřednu. Vznikla nová odborná učebna na výuku hardwaru. V následujícím období bylo provedeno připojení na školní síť novými WiFi, jimiž se lze připojit na počítačovou sít ve všech místech budovy. V rámci zkvalitnění bezpečnosti LAN školy byl zároveň pořízen nový server a jeho zajištění novou jednotkou UPS, byla provedena rekonstrukce počítačové sítě.

Dne 1. března 2006 byla v souladu se školských zákonem zvolena a ustanovena školská rada. Jejími členy jsou na základě řádných voleb vždy dva zástupci rodičů a dva zástupci pedagogických pracovníků. Dva zástupci za zřizovatele školy jsou jmenováni Radou zastupitelstva hl. města Prahy.

V roce 2007 se škole podařilo získat grant MHMP na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Toto hřiště je od 1. září 2007 plně využíváno žáky školy.

V roce 2008 získala škola finanční prostředky na výměnu všech oken v budově. Touto akcí se nejenom zlepšilo prostředí školy, ale zejména bylo zamezeno značným energetickým ztrátám.

Na podzim 2008 byla vybudována nová odborná učebna ve stylu posluchárny, která je vybavena moderní audiovizuální technikou a zároveň 30 žákovskými počítači.

V září roku 2009 byla dokončena rekonstrukce sportovního areálu. K již využívanému hřišti na kopanou s umělou trávou a osvětlením tak přibyly běžecká dráha s umělým povrchem, nové doskočiště, prostor pro vrh koulí a další hřiště s umělým povrchem na míčové hry. Spolu s dvěma tělocvičnami a posilovnou, která se od školního roku 2009/2010  přemístila do větších prostor, byly vytvořeny ideální podmínky pro výuku tělesné výchovy a mimoškolní sportovní vyžití studentů i zaměstnanců školy.

Jelikož jsme technická škola se zaměřením na výpočetní techniku a elektrotechniku, jsou průběžně modernizovány učebny sloužící k výuce odborných předmětů, a to nejen z oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i elektrotechniky, elektrotechnických měření a dílenské praxe. Postupně dochází k obnově počítačů, již samozřejmostí je vybavení učeben dataprojektory. V současné době je ve škole 28 odborných učeben a více než 190 počítačů, které slouží pro výuku.

Studijní obory na naší škole se snažíme zatraktivnit nejenom technickým vybavením, ale i modernizací obsahové náplně jednotlivých odborných předmětů. Před počátkem nového školního roku vyhodnocujeme pro každý studijní obor náplně jednotlivých předmětů a dle úvahy provádíme úpravy obsahů tematických plánů. Tyto úpravy se týkají zejména odborných předmětů v souvislosti s rozvojem informačních technologií.

Pro obory vyučované na naší škole byly MŠMT postupně vydány tzv. Rámcové vzdělávací programy. Na základě těchto RVP se od 1. září 2009 vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu v oboru technické lyceum. Od 1. září 2010 se bude vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů i u dalších studijních oborů informační technologie – programování a vývoj aplikací, informační technologie – výpočetní a komunikační systémy a elektrotechnika – počítačové řídicí a informační systémy.

Ve školním roce 2009/2010 ve škole studuje 540 studentů a pracuje 58 učitelů. Počet absolventů dosáhl čísla 3 186. Nemalou zásluhu na chodu školy má i 28 nepedagogických pracovníků. Velkým pozitivem školy je skutečnost, že stejně jako u pedagogických pracovníků, tak i u nepedagogických pracovníků je jejich stav stabilizovaný.