Mapy zimního úklidu chodníků v Praze 10

Plán zimní údržby MČ Praha 10 je nastavený tak, že koresponduje s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy o schůdnosti místních komunikací. Termíny pro odstranění či zmírnění závady ve schůdnosti jsou rozděleny do dvou pořadí. V prvním pořadí jsou zařazeny chodníky frekventované a v centrálních lokalitách.

Zde jsou práce zahajovány co nejdříve po zjištění závady a provedeny nejpozději do 12 hodin po zahájení. Pro první pořadí úklidu je vymezeno celkem 75 km chodníků. Úklid chodníků zařazených do druhého pořadí (cca 116 km) začíná po ukončení prací na chodnících v 1. pořadí a je ukončený nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Úklid chodníků zajišťovaný TSK probíhá v 1. pořadí údržby, stejně tak údržba chodníků ve veřejné zeleni zajišťována MČ Praha 10 (cca 15 km).

Údržba vozovek je na území hlavního města zajišťována TSK. Plán údržby včetně interaktivní mapy s vyznačením pořadí úklidu vozovek je přístupný na stránkách www.tsk-praha.cz, pod odkazem „zimní údržba komunikací“.